ประกวดราคาซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)