ประกวดราคาซื้อ ตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)